PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 25.6.-9.7.2019, następny od 26.11.2019

Open Water Scuba Instructor (OWSI)

Open Water Scuba Instructor (OWSI) jest pierwszym poziomem instruktorskim w systemie PADI, który może zostać osiągnięty przez profesjonalistów nurkowania

Planet Divers: kurz IDC
Planet Divers: kurz IDC v Dahab
Planet Divers, Dahab: kurz IDC OWSI
Kurz Open Water Scuba Instructor - PADI IDC Dahab

  Podczas szkolenia na poziom instruktorski - podczas Instructor Development Course IDC - kandydaci na Instruktorów uczą się standardów, procedur, filozofii szkolenia PADI oraz metodyki nauczania kursów nurkowych jak również doskonalą swoje umiejętności nauczania, umiejętności wodne oraz wiedzę nurkową. Po pozytywnym zdaniu Egzaminu Instruktorskiego (Instructor Examination), Instruktorzy OWSI rozpoczynają proces szkolenia innych nurków i przejmują odpowiedzialność za trening na różnych poziomach certyfikacji nurkowej PADI. OWSI mogą przeprowadzać wszystkie szkolenia i kursy PADI, od Discover Scuba Diving do Divemastera (wyjątkiem są tu kursy specjalistyczne, gdzie potrzebny jest poziom Instruktora Specjalizacji).

Aby wziąć udział w kursie IDC kandydat musi:

 

 • Posiadać certyfikat Divemastera PADI lub stopień odpowiedni poziomem innej organizacji nurkowej.
 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Dostarczyć zaświadczenie medyczne stwierdzające, że kandydat może uprawiać nurkowanie. Zaświadczenie musi być wydane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Kandydat na kurs, który jest lekarzem, nie może sam sobie podpisać tego zaświadczenia.
 • Być certyfikowanym nurkiem od co najmniej 6 miesięcy i przedstawić dokument na ukończenie i zalogowanie co najmniej 60 nurkowań (gdzie dokumentem jest książka nurkowa; nurkowania powinny pokazać doświadczenie w nurkowaniach nocnych, głębokich i nawigacyjnych). Uwaga: Aby przystąpić do Egzaminu Instruktorskiego kandydat musi przedstawić dowód na 100 wykonanych nurkowań. Wyjątkiem mogą być kandydaci PADI 5 Star Career Developer Center.
 • Dostarczyć dowód ukończenia w ciągu ostatnich 24 miesięcy kursu pierwszej pomocy. Kurs Emergency First Response PADI jest bardzo polecany i spełnia kryteria.
 • Dostarczyć dokumentację zaświadczającą ukończenie kursu podstawowego, zaawansowanego oraz ratownictwa nurkowego jeżeli szkolenie to było ukończone w innej niż PADI organizacji szkolącej nurków. Jeżeli dostarczana jest dokumentacja kursu nurkowego ratownictwa, konieczny jest także dowód ukończenia kursów pierwszej pomocy (członkowie PADI, którzy posiadają swoje akta w PADI nie muszą dostarczać tej dokumentacji).
 • Jeżeli kandydat nie jest Divi Masterem PADI, zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych.

Aby wziąć udział w programie OWSI kandydat musi:

 • Posiadać certyfikat Asystenta Instruktora PADI lub być od przynajmniej sześciu miesięcy certyfikowanym instruktorem innej organizacji nurkowania rekreacyjnego.
 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Dostarczyć zaświadczenie medyczne stwierdzające, że kandydat może uprawiać nurkowanie. Zaświadczenie musi być wydane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Kandydat na kurs, który jest lekarzem, nie może sam sobie podpisać tego zaświadczenia.
 • Być certyfikowanym nurkiem od co najmniej 6 miesięcy i przedstawić zalogowane 60 nurkowań pokazujących doświadczenie w nurkowaniu nocnym, głębokim i nawigacji podwodnej.
  Uwaga: Aby przystąpić do egzaminu instruktorskiego, kandydat musi mieć przynajmniej 100 zalogowanych nurkowań.
 • Ukończyć kurs pierwszej pomocy i resuscytacji w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 • Dostarczyć dokumentację zaświadczającą ukończenie kursu podstawowego, zaawansowanego oraz ratownictwa nurkowego jeżeli szkolenie to było ukończone w innej niż PADI organizacji szkolącej nurków. Jeżeli dostarczana jest dokumentacja kursu nurkowego ratownictwa, konieczny jest także dowód ukończenia kursów pierwszej pomocy (członkowie PADI, którzy posiadają swoje akta w PADI nie muszą dostarczać tej dokumentacji).

Szkolenie Instruktorów składa się z dwóch części - części szkoleniowej i części oceniającej. Ukończenie kursu może się odbyć albo przez ukończenie pełnego kursu IDC albo, jeżeli jest to możliwe, krótszej jego wersji. Kursy instruktorskie - IDC - może przeprowadzać Course Director PADI o statusie nauczycielskim.

Egzamin Instruktorski (IE) jest częścią, podczas której ocenia się poziom przygotowania kandydatów i stanowi fazę oceniającą. Kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli IDC mogą przystąpić do Egzaminu Instruktorskiego. Aby zostać certyfikowanym jako PADI Open Water Scuba Instructor kandydat musi pozytywnie zaliczyć Egzamin Instruktorski przeprowadzony przez Egzaminatorów PADI (Instructor Examiner


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect